Metodologia

 

Donat que l’estudi va dirigit a dues poblacions, el disseny i la metodologia emprada presenta certes diferencies. Per una banda tenim un estudi de cohorts, el qual consisteix a fer un seguiment anual a l’estudiantat que cursa algun grau universitari impartit al Campus UManresa de la UVic-UCC. Aquest seguiment es durà a terme mitjançant la creació d’un codi a partir del curs acadèmic 2020-2021, i totes les persones que cursin aquests nivells durant els successius cursos. Per altra banda, a diferencia de l’estudiantat a les persones treballadores no se’ls hi fa un seguiment, de manera que l’estudi dirigit al personal PAS/PDI és de caire transversal i el recull de dades fa referència a un moment concret. En ambdós casos l’àmbit d’estudi és el Campus UManresa de la UVic-UCC.  

Degut a les diferents característiques de cada grup (estudiantat i persones treballadores) es van realitzar dos qüestionaris diferents per tal de poder recollir amb més precisió necessitats específiques relatives a cada col·lectiu. Els qüestionaris utilitzats tenen en compte aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants. Els qüestionaris han estat dissenyats a partir d’altres qüestionaris similars validats que permeten la comparabilitat dels resultats obtinguts. Els diferents qüestionaris que s’han utilitzat per formar les preguntes es presenten a continuació, especificant els emprats pel crear el qüestionari DESK-UNI per l’estudiantat i el qüestionari DESK-UNI per la comunitat de persones treballadores:  

Estudiantat universitari 

 • Qüestionari internacional d’activitat física (IPAQ). 
 • Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 • Qüestionari per identificar el consum de risc d’alcohol (AUDIT-C). 
 • Qüestionari per identificar el consum de risc de cànnabis (CAST). 
 • Compulsive Internet Use Scale (CIUS).  
 • Enquesta de l’Estudi de prevalença de la Infecció per Chlamydia Trachomatis i altres ITS en adult-joves (16-35 anys) del CEEISCAT.  
 • Enquesta del SIVES (Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya).  

Persones treballadores (PAS/PDI):  

 • Qüestionari Internacional d’Activitat Física (IPAQ). 
 • Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 • Qüestionari per identificar el consum de risc d’alcohol (AUDIT-C). 
 • Escala de Dependència i Addicció al Smartphone (EDAS-18). 
 • Enquesta per a la mesura del Burnout (versió espanyola del MBI – General Survey Schaufeli). 

El qüestionari DESK-UNI és informatitzat i auto-administrat. Es respon mitjançant qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, Tablet, ordinador) i té una durada aproximada de 30 minuts