Metodologia

 

El disseny de l’estudi consisteix en una cohort de joves de la Catalunya Central. La població d’estudi és tot l’alumnat que cursa 2n i 4t d’ESO, 2n de batxillerat i de cicles formatius de la Catalunya Central durant el curs acadèmic 2019-2020, i tot l’alumnat que cursi aquests nivells durant els successius cursos, essent així un panell d’enquestes bianuals establint diverses onades d’enquestes. L’àmbit d’estudi és el centre educatiu, lloc on es duen a terme les enquestes. La Catalunya Central té 165 municipis, englobant les comarques de l’Anoia, Osona, Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès. En aquest territori hi consten 89 centres on s’imparteix Educació Secundària Obligatòria, i 2 centres on s’imparteix exclusivament educació post obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius).

El qüestionari utilitzat té en compte aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants: dades sociodemogràfiques; estat de salut, descans i estat d’ànim; alimentació; activitat física i temps lliure; ús de pantalles i noves tecnologies; consum de tabac, cànnabis, alcohol i altres drogues; relacions amb els altres i sexualitat. El qüestionari ha estat dissenyat a partir d’altres qüestionaris similars que permeten la comparabilitat dels resultats obtinguts. Els diferents qüestionaris que s’han utilitzat per formar les preguntes són els següents:

  • Enquesta d’hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4rt d’ESO (ESCA) de la Diputació de Barcelona.
  • Enquesta de Factors de Risc a l’Escola Secundària de Catalunya (FRESC) de l’Agència de Salut Pública.
  • Enquesta sobre ús de drogues a l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES).
  • Enquesta de l’Estudi de prevalença de la Infecció per Chlamydia Trachomatis i altres ITS en adult-joves (16-35 anys) del CEEISCAT.
  • Enquesta del SIVES (Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya).
  • Youth Europe Questionnaire.
  • Qüestionari per identificar el consum de risc d’alcohol (AUDIT-C).
  • Qüestionari per identificar el consum de risc de cànnabis (CAST).
  • Compulsive Internet Use Scale (CIUS).
  • Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS).

El qüestionari és informatitzat i és auto-administrat a les aules del centre educatiu. Es respon mitjançant unes tauletes tàctils amb connexió a internet. La seva duració és d’uns 40 minuts aproximadament i és administrat per personal extern al centre educatiu.

 

Dimensions i variables de l’enquesta

El procediment de creació de l’enquesta, la creació i descripció de les variables que s’inclouen en el qüestionari de la 1a onada i la metodologia emprada en la seva administració, es detallen en el document disponible aquí i a l’apartat “1a onada 2019/20”.